Obchodné podmienky

Povolenia na výkup

Naša firma má povolenia na výkup , manipuláciu a prevoz odpadov ,a nakladanie s odpadmi, ktoré sú katalogizované ako,: "iné ako nebezpečné odpady" teda takzvané "O"- čkové odpady.

Platba

Po prevzatí tovaru realizujeme úhradu zákazníkovi spôsobom, ktorý si určí on sám z ponúknutých foriem úhrady: prevodom na účet, zloženkou, hotovostnou platbou alebo aj úhradou faktúry.

Pri hotovostnej platbe je potrebné predložiť doklad totožnosti. Tovar vykupujeme len od osôb starších ako 15 rokov !!!

Zmena ceny

Firma si vyhradzuje právo meniť výkupne ceny v závislosti na pohybe cien drahých kovov na burze! O uvedených zmenách bude zákazník včas informovaný prosteredníctvom našej internetovej stránky!

Poštové zásielky

post man

Pravidlá pre zasielanie auto katalyzátorov

 1. Zásielku je možné odoslať až po osobnej konzultácii – prostredníctvom mailovej pošty, kde v prílohe je vyfotený auto katalyzátor a pri katalyzátoroch, ktoré idú na kódy, tak aj detail naň.
 2. Po doručení mailu s ponukou na predaj zašlem obratom návrh ceny za ktorú som ochotný predmetný katalyzátor vykúpiť.
 3. Až po od súhlasení predajcom (mailom) dám pokyn na zaslanie zásielky na dole uvedenú adresu.
 4. Po doručení zásielky katalyzátoru(rov) do našej prevádzky, a následnej kontrole a zhode  deklarovanej v korešpodencii, zrealizujem ešte v ten deň dohodnutú úhradu formou ktorú si predajca určí (zloženkou, prevodom na BÚ) . O čom budem predajcu informovať mailom, alebo SMS správou , že zásielka bola OK a realizoval som úhradu.
 5. Výkupca si vyhradzuje právo nezrealizovať úhradu došlej zásielky v prípade ak:
  • Tovar sa nezhoduje s tým, čo bolo deklarované v mailovej korešpodencii ako predmet zaslania.
  • Nezhoduje sa kód na katalyzátory s deklarovaním.
  • Tovar je poškodený, alebo katalyzátor(y) nie sú na 100% plné.
  • Tovar a zásielka je poškodená – nekompletná.
  • Výkupca si vyhradzuje právo pred vyplatením kontrolu obsahu drahých kovov v katalyzátoroch pomocou spektrometrie XRF metódy. Na to je potrebné navŕtanie (tenkým vrtákom) katalyzátoru a premeranie odobratej vzorky spektrometrom. Pokiaľ sa namerané bude značne líšiť od vykupovaného štandartu daného druhu, tak preplatenie bude vypočítané podľa tabulky pre výkup monolitu. O tom bude samozrejme informovaný predajca a výkup sa uskutoční len s jeho súhlasom.
  Treba mať na zreteli, že obsah drahých kovov v katalyzátoroch ktorý tam bol pridaný výrobcom, sa priamoúmerne mení s počtom najazdených kilometrov – smerom dole...!!!
 6. V prípade, že nastane po prebraní zásielky značný nesúlad, alebo aj nedohoda s predajcom, tak výkupca uloží u seba v prevádzke predmetný tovar a vyzve predajcu k jeho osobnému prevzatiu. O prevzatie je nutné sa prihlásiť do troch týždňov od doručenia. Po tomto termíne si výkupca vyhradzuje účtovať uskladňovací poplatok jedno euro/deň a kus.
  Zásielky nezasielame späť poštou !!!
  Po dohovore a príchode predajcu do prevádzky je mu jeho tovar vrátený. Pri vrátení je potrebné overenie totožnosti a podpísanie reklamačného protokolu.
  Reklamáciu voči prepravcovi (pošte), v prípade straty, alebo poškodeniu zásielky si predajca uplatňuje vlastným menom. Výkupca je mu nápomocný pri vybavovaní reklamácie tým, že mu poskytne fotodokumentáciu o poškodení – porušení obalu zásielky a bude svedčiť v jeho prospech ak zasielateľ splnil pokyny výkupcu na zasielanie katalyzátorov.
 7. Balenie zásielky
  • Doporučujem aby predajca vkladal katalyzátor do pevnej kartónovej krabice. Rúry z katalyzátora je nutné odrezať čo najbližšie k telu katalyzátora. Ale nezasahovať do tela katalyzátora !!!
  • Následne prelepiť otvory na ňom páskov (aby sa z neho neprášilo) a vložiť do krabice, kde je nutné prázdne miesta vytesniť - novinami, molitanom a pod. Krabicu minimálne oblepte viackrát páskou a najlepšie aj všetky spájané hrany na nej. Predíde sa tak zbytočným problémom, ktoré preprava môže priniesť.
 8. Tovar v hodnote do 65€ je prepravovaný na náklady predajcu. Tovar nad 65€ ide na náklady výkupcu. Poštovné pripočíta k cene tovaru.

Výkup a zasielanie monolitu (hmoty, nosiča, výtrusu) z katalyzátorov

 1. Výkupca vykupuje aj hmotu – monolit z keramických katalyzátorov. Po doručení ho výkupca meria spektrometrom XRF Delta. Po meraní zaradí namerané hodnoty do tabuľky a vypočíta výkupnu cenu. O množstve prítomného Pt, Pd, Rh a vypočítanej cene informuje predajcu mailom. Po odsúhlasení predajcom mu peniaze obratom uhradí formou akú si zvolí on sám.
 2. Zasielanie a balenie monolitov (hmoty, výtrusu):
  • Monolit je nutné baliť do pevných priesvitných vreciek !!!
  • Tak aby bolo zvonku vidno obsah. Vrecko uzatvorte čo najviac hermeticky, ideálny je zvar zváračkou na PE,PP. Ak ju nemáte k dispozícii tak lepiacou páskou a odporúčam zosponkovať a poznačiť si pásku, tak aby sme sa vyhli podozreniu, že s vašou hmotou bolo manipulované !!!
  • Jednotlivé monolity z rôznych katalyzátorov nemiešajte do jedného balenia!!! Je to pre to, že medzi jednotlivými druhmi sú diametrálne rozdiely v obsahu drahých kovov. Aj keď je niečoho menšia gramáž tak to zabaľte samostatne !!! Na to aby som stanovil predbežnú cenu (podľa obsahu Ptr,Pd,Rh) nepotrebujem porušiť obal, XRF meria hodnoverne aj cez PE.PP.
  • Nedoporučujem predajcom miešať do výtrusu-hmoty cudzorodé látky ako popol, cement a pod. XRF to odhalí a vy si pokazíte monolit. A zásielku od vás nevykúpim !!!
 3. Pred zabalením monolitu – výtrusu – vybitej hmoty je nutné z nej povyberať všetko čo tam nepatrí,: rezonančná plsť, kovové odrezky, kovová sieťka a pod. Výkupca si vyhradzuje právo percentuálnej zrážky za prípadne nečistoty prítomné v hmote. O čom upovedomí predajcu.
 4. Pri zaslaných monolitoch si výkupca vyhradzuje právo vybaviť zásielku do 5-tich pracovných dní.
 5. Poškodené katalyzátory:
  • Považujú sa za ne:
   • čiastočne vyhorené
   • uvoľnené – hrkotajúce
   • neúplné
   • a pod.
  • Tie vykupujeme len ako hmotu, ktorú treba z nich vybiť, alebo vyrezať, zabaliť a poslať na samostatné meranie.
reklama bas